• centos xl2tpd安装包启动脚本

    已经安装好了L2TP服务器,不过当我们 service xL2TPd restart 的时候发现并不能启动。其实只是没有启动脚本而已,自己添加一个即可。 先 vim /etc/init.d/xl2tpd #!/bin/sh # # xl2tpd This shell script takes care of starting and stopping l2tpd. # # chkconfig: - 80 30 # de script ion: Layer 2 Tunnelling Protocol Daemon (RFC 2661) # # processname: xl2tpd # co...阅读全文
    作者:吉心 | 分类:懒得分类 | 阅读:12,335 次 | 标签: